• Home
 • Договори
 • Процедура по издаване на сертификат за форсмажор от БТПП

Процедура по издаване на сертификат за форсмажор от БТПП

Да си припомним!

Тук си говорихме за това кога търговец може да се позове на форсмажорно обстоятелство и дали въведеното извънредно положение е форсмажорно обстоятелство.

Издаване на сертификат за форсмажор

В тази публикация ще бъде разгледана процедурата по издаване на сертификат за форсмажор от Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Процедура за получаване на сертификат за форсмажор

За да се снабди със сертификат за форсмажор българският търговец, който не може да изпълни договорните си задължения към чуждестранен или български партньор поради възникнали форсмажорни обстоятелства, следва да подаде писмена молба до БТПП.

Молбата е в свободен текст – в нея следва да посочи договорът, по който е страна търговецът и по който не е в състояние да изпълни задълженията си; в какво се изразяват тези задължения; в какво се състои форсмажорното обстоятелство и всяка друга релевантна за конкретния случай информация.

Към молбата следва да се приложат следните документи:

 • официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
 • копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
 • справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена в %, или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора.

Съдържание на сертификата за форсмажор

Сертификатът за форсмажор съдържа информация за:

 • страните по договора;
 • номера, датата и мястото на сключването му;
 • срокът за изпълнение;
 • обстоятелствата, попречили или забавили неговото изпълнение, мястото и времето на тяхното възникване, периода на действието им, други сведения, даващи възможност да се установи причинната връзка между тях и пълното или частично неизпълнение на договора;
 • сертификатът трябва да съдържа само изложените фактически обстоятелства, без тяхната юридическа оценка.

Сертификатът може да бъде издаден на различни езици

Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на БТПП на български, английски, френски, немски, руски или друг език, в зависимост от искането на клиента.

Подписва се от председателя на БТПП или от оторизирано от него лице и се подпечатва с печата на БТПП на български или английски език.

Правна сила на сертификата за форсмажор

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

Цена на сертификата за форсмажор

Цена на сертификата според Тарифа за цените на услугите, предоставяни от БТПП:

 • За издаване на сертификат за форсмажор на български език:

– за членове на БТПП – 360.00 лв

     – за нечленове на БТПП – 480.00 лв

 •  За издаване на сертификат за форсмажор на чужд език:          

            – за членове на БТПП – 420.00 лв

          – за нечленове на БТПП – 540.00 лв

Следва да се има предвид, че при издаване на сертификати за форсмажор по случай със специфична тематика и/или такива, за които трябва да се проучи голям обем представени доказателствени документи /над 100 стр./, към цената на услугата за издаване на стандартен сертификат се заплаща допълнително от 10 до 30%., както и обстоятелството, че преките членове на БТПП, избрали стандартен или разширен пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 1 сертификат за форсмажор на български език и 1 бр. сертификат за форсмажор на чужд език с отстъпка 20% от цената.

Автор: Николета Никифорова, адвокатски сътрудник

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.