Продажба с уговорка за изкупуване

Кога може да се включи клауза за изкупуване?

Гражданско правни договори

В гражданското право продажбата с уговорка за изкупуване е забранена. Нещо повече, ако такава клауза бъде включена, тя е недействителна.

Търговско правни договори

Не стоят обаче така нещата в търговското право и това е напълно разбираемо. Търговците по дефиниция са професионалисти. Те носят по-голям риск, има по-големи изисквания по отношение на грижата, която трябва да полагат и т.н. Ето защо някои ограничения, дори забрани в гражданското право, са напълно позволени в отношенията между търговци по търговски сделки. Така стои и случаят с уговорката за изкупуване.

Продажбата с уговорка за изкупуване е вид търговска продажба

Какво е търговска продажба?

Това е определено от закона – търговска е тази продажба, която е търговска сделка по смисъла на Търговския закон.

Не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично ползване и купувачът е физическо лице.

Ако обаче купувачът е физическо лице и не купува за лично ползване, тогава продажбата може да бъде определена и като търговска, ако отговаря на другите изисквания.

Оособеностите на продажбата с уговорка за изкупуване

Правото на изкупуване най-просто казано означава, че продавачът в някакъв момент може да дойде и да каже на купувача, че му взима вещта като я изкупува. При това положение купувачът няма право да откаже да продаде обратно вещта.

Специални условия за действителност

Форма

Договорът за продажба с уговорка за изкупуване трябва да е в писмена форма.

Срок

Срокът, в който може да бъде упражнено правото на изкупуване трябва да е ясно определен. Това изискване защитава купувача да не бъде поставен в състояние на постоянна несигурност по отношение на правото си на собственост.

Погасяване на правото на изкупуване

След изтичане на уговорения срок, правото на изкупуване се погасява.

Ако въпреки изтеклия срок продавачът реши да иска да изкупи вещта, купувачът има право на възражение и отказ да продаде обратно вещта.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.