• Home
  • Договори
  • Продажба на изплащане със запазване на собствеността

Продажба на изплащане със запазване на собствеността

Да си припомним

Всеки от нас е срещал консултанти, които приканват да си купим това или онова на лизинг. Не знам откъде идва това объркване. Но е факт, че продажбата на изплащане често се бърка с договора за лизинг.

Особености на продажбата на изплащане със запазване на собствеността

Да си припомним вещния ефект на договора

Основно правило при обикновената продажба е, че със сключването на договора правото на собственост преминава от продавача към купувача без да е необходимо предаване на вещта, евентуално плащане на цената.

Първа особеност

Първата особеност на продажбата на изплащане със запазване на собствеността е, че тя е приложима само за движими вещи.

Втора особеност

Следващата особеност следва от самото наименование на договора – запазване на собствеността.

Договори за продажба със запазване на собствеността нямат вещен ефект. Тук собствеността остава при продавача до изплащане на последната вноска по цената.

Трета особеност

Трета особеност е в риска.

Обикновено рискът от погиване на вещта или нейната повреда се носи от собственика, тоест от продавача.

При продажбата на изплащане фактическото положение е такова, че вещта вече не е във владение на продавача, а е предадена на купувача. Същевременно правото на собственост е все още у продавача.

Тъй като вещта обаче не е в продавача и той не може да упражнява контрол как тази вещ се използва, законът казва, че рискът от нейната повреда или унищожаване се поема от купувача. Тоест ако вещта се повреди или бъде унищожена, отговорност носи купувача, макар и да не е собственик.

Четвърта особеност

Уговорката за запазване на собствеността има сила само между продавача и купувача.

За кредиторите на купувача вещта е собственост на купувача. Това означава, че кредиторите на продавача могат да насочат изпълнение върху вещта за негови задължения.

За да може продавачът да защити запазеното си право на собственост срещу кредитори на купувача, договорът за продажба на изплащане със запазване на собствеността трябва да е сключен в писмена форма и да има достоверна дата.

Разваляне на договор на изплащане със запазване на собствеността

По принцип при неплащане и спазване на всички други изисквания на закона и уговорки, продавачът може да развали договора.

При продажбата със запазване на собствеността продавачът е ограничен в правото си да развали договора поради неплащане. Правилото е, че неплащане на вноски, които не надвишават 1/5 от цената не е основание за разваляне на договора. Това се прилага дори и в договора да има уговорки, които изключват това правило.

Особеност при развалянето

Ако договорът е развален заради неизпълнение на купувача, продавачът има право да иска обезщетение както е във всеки един случай на разваляне.

Особеното тук е, че освен обезщетението купувачът може да иска и възнаграждение за ползване на вещта. Това е така, защото за това време купувачът не е бил собственик на вещта. Той е ползвал чужда вещ като е лишил нейния собственик от правото на ползване.

Недействителни уговорки

Уговорка платените вноски да останат за продавача като обезщетение, е недействителна.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.