• Home
  • Договори
  • Продажба на изплащане със запазване на собствеността

Продажба на изплащане със запазване на собствеността

Продажбата на изплащане често се бърка с договора за лизинг.

Особености при продажбата на изплащане със запазване на собствеността

Основно правило при обикновената продажба е, че със сключването на договора правото на собственост преминава от продавача към купувача без да е необходимо предаване на вещта, евентуално плащане на цената. За повече подробности вижте тук.

Първата особеност на продажбата на изплащане със запазване на собствеността е, че тя е приложима само за движими вещи.

Следващата особеност следва от самото наименование на договора – запазване на собствеността.

Тук нямаме така нареченото вещно действие на договора. Тук собствеността остава при продавача до изплащане на последната вноска по цената.

Трета особеност е в риска. Обикновено рискът от погиване на вещта или нейната повреда се носи от собственика, тоест продавача.

При продажбата на изплащане фактическото положение е такова, че вещта вече не е във владение на продавача, а е предадена на купувача, но същевременно правото на собственост е все още у продавача.

Тъй като вещта обаче не е в продавача и той не може да упражнява контрол как тази вещ се използва, законът казва, че рискът от нейната повреда или унищожаване се поема от купувача. Тоест ако вещта се повреди или бъде унищожена, отговорност носи купувача, макар и да не е собственик.

Друга особеност е, че уговорката за запазване на собствеността има сила само между продавача и купувача. За кредиторите на купувача вещта е собствена на купувача. Това означава, че кредиторите на продавача могат да насочат изпълнение върху вещта за негови задължения.

За да може продавачът да защити запазеното си право на собственост срещу кредитори на купувача, договорът за продажба на изплащане със запазване на собствеността трябва да е сключен в писмена форма и да има достоверна дата.

Особености при развалянето на договора на изплащане със запазване на собствеността

По принцип при неплащане и спазване на всички други изисквания на закона и уговорки, продавачът може да развали договора.

При продажбата със запазване на собствеността продавачът е ограничен в правото си да развали договора поради неплащане – неплащане на вноски, които не надвишават 1/5 от цената не е основание за разваляне на договора. Това се прилага дори и в договора да има уговорки, които изключват това правило.

Ако договорът е развален заради неизпълнение на купувача, продавачът има право да иска обезщетение както е във всеки един случай на разваляне. Особеното тук е, че освен обезщетението купувачът може да иска и възнаграждение за ползване на вещта. Това е така, защото за това време купувачът не е бил собственик на вещта и е ползвал чужда вещ и е лишил нейният собственик от правото на ползване.

Уговорка платените вноски да останат за продавача като обезщетение, е недействителна.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.