Прехвърляне на дружествени дялове

Дружествените дялове от капитала на ООД могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Съдружник може да прехвърли 100% от притежаваните от него дружествени дялове или някаква част от тях.

Прехвърлянето на дружествени дялове от един съдружник към друг (тоест вътре в ООД-то) става свободно.

Прехвърлянето на дружествени дялове към трети лица, което на практика води до приемане на нови съдружници, е по-усложнено.

За да прехвърлите всичките или част от дружествените си дялове на външно лице, трябва да се спазят изискванията за приемане на нов съдружник, които включват подаване на писмена молба от лицето, желаещо да стане съдружник, в която заявява, че приема условията на дружествения договор. Тази молба се разглежда от Общото събрание на съдружниците и се гласува по предложението за приемане на нов съдружник.

Освен положително гласуване от Общото събрание на съдружниците за приемане на новия съдружник, има още изисквания, които трябва да бъдат спазени от съдружника, който иска да прехвърли свои дружествени дялове:

  • ООД-то не трябва да има неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял;
  • За удостоверяване на липсата на задължения на ООД-то, управителят на дружеството и съдружникът, който прехвърля дружествени дялове, представят декларация по образец.

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с писмен договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Договорът за прехвърляне на дружествени дялове, след неговото нотариално заверяване и спазване на всички други изисквания, се вписва в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.