Прекратяване и ликвидация на фирма.

Вместо увод

В случай, че по една или друга причина една фирма не извършва търговска дейност, една от възможните следващи стъпки е прекратяване на търговската дейност и ликвидация.

Етапи на прекратяване и ликвидация

1. Уведомяване на НАП за прекратяване на търговска дейност и започване на процедура по ликвидация по чл. 77 от ДОПК

Уведомлението се подава в съответната ТД на НАП по седалище на търговеца.

Попълва се бланка по образец и в срок от 60 дни от подаване на уведомлението, ТД на НАП издава удостоверение.

Без това удостоверение не могат да бъдат подадени документите в Търговския регистър за вписване на прекратяването на търговеца и началото на процедура по ликвидация.

Не се дължи такса, нито се изисква прилагането на каквито и да е документи към него.

Подава се от управителя на дружеството. Може и чрез пълномощник, като тогава се прилага и пълномощно.

2. Вписване на прекратяването на фирмата и начало на процедурата по ликвидация в Търговския регистър.

Вписването става със заявление до Търговския регистър, към което се прилагат минимум следните документи*:

 • решение на компетентния орган на фирмата, в което са гласувани решения за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация, избор и назначаване на ликвидатор, определяне срока на ликвидация (минималният срок е 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите);
 • нотариално заверено съгласие и образец от подпис на ликвидатора;
 • удостоверение от НАП за уведомяване по чл. 77 ДОПК;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • преводно нареждане за заплатена държавна такса;
 • други документи, ако е приложимо.

*при редица специфики е възможно да се прилагат и други документи.

3. Обявяване на покана до кредиторите

След вписване на прекратяването на търговеца и началото на ликвидацията, ликвидаторът обявява в Търговския регистър по партида на дружеството покана до кредиторите.

Когато дружеството има известни кредитори, наред с обявяването на поканата в Търговския регистър, поканата се отправя писмено до всеки един от тях до известен адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса на управление или на последно вписания в Търговския регистър адрес на управление.

Обявяването на поканата става със заявление до Търговския регистър и към него се прилагат минимум следните документи*:

 • покана до кредиторите;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • преводно нареждане за заплатена държавна такса.

*при редица специфики е възможно да се прилагат и други документи.

4. Приключване на ликвидацията и заличаване на търговеца

Когато са уредени всички задължения, остатъкът от имуществото е разпределен, изтекъл е минималният 6 месечен срок, в случай, че срокът на ликвидацията е 6 месеца и са изпълнени другите нормативни  изисквания (например предаване на разплащателни ведомости в НОИ), изготвяне на баланс към датата на приключване на ликвидацията заедно с пояснителен доклад към баланса и отчет за дейността на ликвидатора; приемане от ръководния орган на баланса, доклада и отчета на ликвидатора, разпределение на имуществото, освобождаване на ликвидатора от отговорност), ликвидаторът иска заличаване на търговеца.

Това става чрез заявление до Търговския регистър и към него се прилагат минимум следните документи*:

 • баланс към датата на приключване на ликвидацията;
 • годишен отчет на ликвидатора;
 • пояснителен доклад към баланса и годишния отчет;
 • декларация от ликвидатора по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон относно това, че всички задължения на дружеството са уредени, не са налице неудовлетворени кредитори и остатъкът от имуществото е разпределен;
 • протокол за приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията, годишния отчет на ликвидатора, пояснителния доклад към баланса и отчета; за освобождаването на ликвидатора от отговорност и разпределяне на имуществото;
 • удостоверение за предаване на разплащателни ведомости, издадено от ТД на НОИ по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социалното осигуряване. Кои са документите, които трябва да предадете в НОИ заедно с разплащателните ведомости, вижте тук;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • преводно нареждане за заплатена държавна такса.

*при редица специфики е възможно да се прилагат и други документи.

Всички заявления до Търговския регистър могат да бъдат подавани на място или по електронен път, с електронен подпис на представляващия дружеството.

За да си спестите време, може също така да упълномощите адвокат да изготви необходимите документи и да ги подаде по електронен път в Търговския регистър.

Подаването на документи по електронен път в Търговския регистър се предпочита повече, защото пести време и държавните такси са два пъти по-ниски в сравнение с таксите, които се дължат, ако документите се подават на гише.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.