Прекратяване и ликвидация на фирма.

В случай, че по една или друга причини търговско дружество (наричано в ежедневието фирма), не извършва търговска дейност и съдружниците или собственикът няма да продължават търговската дейност, една от възможните следващи стъпки е прекратяване на търговската дейност и ликвидация.

Процедурата по прекратяване и ликвидация протича в няколко етапа:

1.Уведомяване на НАП за прекратяване на търговска дейност и започване на процедура по ликвидация по чл. 77 от ДОПК – става в съответната ТД на НАП по седалище на търговеца. Попълва се бланка по образец и в срок от 60 дни от подаване на уведомлението, ТД на НАП издава удостоверение за уведомлението. Без това удостоверение не могат да бъдат подадени документите в Търговския регистър за вписване на прекратяването на търговеца и началото на процедура по ликвидация. Не се дължи такса, нито се изисква прилагането на каквито и да е документи към него. Подава се от управителя на дружеството. Може и чрез пълномощник, като тогава се прилага и пълномощно.

2. След получаване на удостоверението от НАП, се пристъпва към вписване на прекратяването на фирмата и начало на процедурата по ликвидация в Търговския регистър. Вписването става със заявление до Търговския регистър, към което се прилагат минимум следните документи*:

 • решение на компетентния орган на фирмата, в което са гласувани решения за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация, избор и назначаване на ликвидатор, определяне срока на ликвидация (минималният срок е 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите);
 • нотариално заверено съгласие и образец от подпис на ликвидатора;
 • удостоверение от НАП за уведомяване по чл. 77 ДОПК;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • преводно нареждане за заплатена държавна такса;
 • други документи, ако е приложимо.

*при редица специфики е възможно да се прилагат и други документи.

3. След вписване на прекратяването на търговеца и началото на ликвидацията, ликвидаторът обявява в Търговския регистър по партида на дружеството покана до кредиторите. Когато дружеството има известни кредитори, наред с обявяването на поканата в Търговския регистър, поканата се отправя писмено до всеки един от тях до известен адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса на управление или на последно вписания в Търговския регистър адрес на управление. Обявяването на поканата става със заявление до Търговския регистър и към него се прилагат минимум следните документи*:

 • покана до кредиторите;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • преводно нареждане за заплатена държавна такса.

*при редица специфики е възможно да се прилагат и други документи.

4. Когато са уредени всички задължения, остатъкът от имуществото е разпределен, изтекъл е минималният 6 месечен срок, в случай, че срокът на ликвидацията е 6 месеца и са изпълнени другите нормативни  изисквания (например предаване на разплащателни ведомости в НОИ; изготвяне на баланс към датата на приключване на ликвидацията заедно с пояснителен доклад към баланса и отчет за дейността на ликвидатора; приемане от ръководния орган на баланса, доклада и отчета на ликвидатора, разпределение на имуществото, освобождаване на ликвидатора от отговорност), ликвидаторът иска заличаване на търговеца. Това става чрез заявление до Търговския регистър и към него се прилагат минимум следните документи*:

 • баланс към датата на приключване на ликвидацията;
 • годишен отчет на ликвидатора;
 • пояснителен доклад към баланса и годишния отчет;
 • декларация от ликвидатора по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон относно това, че всички задължения на дружеството са уредени, не са налице неудовлетворени кредитори и остатъкът от имуществото е разпределен;
 • протокол за приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията, годишния отчет на ликвидатора, пояснителния доклад към баланса и отчета; за освобождаването на ликвидатора от отговорност и разпределяне на имуществото;
 • удостоверение за предаване на разплащателни ведомости, издадено от ТД на НОИ по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социалното осигуряване. Кои са документите, които трябва да предадете в НОИ заедно с разплащателните ведомости, вижте тук;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • преводно нареждане за заплатена държавна такса.

*при редица специфики е възможно да се прилагат и други документи.

Всички заявления до Търговския регистър могат да бъдат подавани на място или по електронен път, с електронен подпис на представляващия дружеството.

За да си спестите време, може също така да упълномощите адвокат да изготви необходимите документи и да ги подаде по електронен път в Търговския регистър.

Подаването на документи по електронен път в Търговския регистър се предпочита повече, защото пести време и държавните такси са два пъти по-ниски в сравнение с таксите, които се дължат, ако документите се подават на гише.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане относно ликвидация на Ваша фирма, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.