• Home
  • Договори
  • Предварителен договор за покупко-продажба – какво е неговото съдържание?

Предварителен договор за покупко-продажба – какво е неговото съдържание?

Същност на предварителните договори за покупко-продажба на недвижим имот

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот, по-популярен само като предварителен договор, е широко известен в гражданския оборот. Едва ли има човек, който да не е чувал понятието предварителен договор.

Какво обаче представлява предварителният договор?

Предварителният договор е споразумение, с което страните уговарят условия по една бъдеща сделка, която се задължават да сключат в бъдеще при спазване на всички законови изисквания.

Предварителният договор за сключване на окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, се сключва в писмена форма. Именно в писмена форма се сключва и предварителния договор за покупко-продажба на имот.

Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно всички съществени условия на окончателния договор. Защо това е така, вижте тук.

Основните елементи на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот са:

1. Данни за страните – продавач и купувач – трябва да е ясно кои са страните по сделката, за да могат да се легитимират, да се установи дали имат право да сключват договор и т.н. Посочват се трите имена, ЕГН, номер, дата, място и орган на издаване на документите за самоличност, адрес и телефон за връзка. Ако има пълномощник – посочват се и данните на пълномощника, като пълномощното трябва да бъде внимателно прегледано, за да имаме сигурност, че лицето е упълномощено да сключва договора. Пълномощното за сключване на предварителен договор задължително трябва да бъде с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

2. Данни за имота, предмет на предварителния договор и за собствеността – имотът трябва да бъде описан и конкретизиран подробно по начина, както е посочен в документите за собственост и по начина, по който ще бъде описан и в нотариалния акт. Посочват се и документите за собственост, скици и други.

3. Уговорената цена – посочва се крайната цена на имота. Обикновено при подписване на предварителния договор, купувачът заплаща 10% от цената на имота. Тези 10% страните обичайно наричат капаро, а законът ги нарича задатък. Целта на плащането на капарото е да служи като доказателство за сключване на предварителния договор и обезпечаване на неговото изпълнение – в случая – да бъде сключен окончателен договор.  Ако купувачът не изпълни свое задължение по предварителния договор, продавачът може да се откаже от предварителния договор и да задържи капарото. Ако продавачът не е изпълнил свое задължение, купувачът може да се откаже от договора и да иска от продавача капарото в двоен размер.

4. Срок и начин за плащане на пълната цена – уточнява се кога или при изпълнението на какви условия ще бъде платена цената; ако плащането става поетапно – посочват се междинните срокове и условията за плащане; за по-голяма сигурност може да се посочи банкова сметка, по която се извършва плащането и други.

5. Срок за сключване на окончателен договор – обичайно страните уговарят срок от един месец от подписване на предварителния договор за сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт, но няма пречка да бъде уговорен и друг срок. Често срещано е да се посочи и нотариуса, при който ще бъде изповядвана сделката

Обичайно в предварителните договори се включват и клаузи за неустойки. Могат да бъдат включени и различни други клаузи с оглед спецификата на всеки конкретен случай.

Важно е да се отбележи, че сключването на предварителен договор не е задължително условие за сключването на окончателен договор – по решение на продавача и купувача може да пристъпи и директно към сключване на договор за покупко-продажба във формата на нотариален акт (окончателен договор).

Предварителният договор също така НЕ прехвърля собствеността и не прави купувача собственик. Повече по този въпрос може да видите тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.