• Home
  • Договори
  • Предварителен договор за покупко-продажба – какво е неговото съдържание?

Предварителен договор за покупко-продажба – какво е неговото съдържание?

Вместо увод

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот, по-популярен само като предварителен договор, е широко известен в гражданския оборот. Едва ли има човек, който да не е чувал понятието предварителен договор.

Какво представлява предварителният договор?

Предварителният договор е споразумение, с което страните уговарят условия по една бъдеща сделка, която се задължават да сключат в бъдеще при спазване на всички законови изисквания.

Предварителният договор за сключване на окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, се сключва в писмена форма. Именно в писмена форма се сключва и предварителния договор за покупко-продажба на имот.

Важно е да се отбележи, че сключването на предварителен договор не е задължително условие за сключването на окончателен договор – по решение на продавача и купувача може да пристъпи и директно към сключване на договор за покупко-продажба във формата на нотариален акт (окончателен договор).

Предварителният договор също така НЕ прехвърля собствеността и не прави купувача собственик. Повече по този въпрос може да видите тук.

Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно всички съществени условия на окончателния договор. Защо това е така, вижте тук.

Основните елементи на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот са:

1. Данни за страните – продавач и купувач – трябва да е ясно кои са страните по сделката, за да могат да се легитимират, да се установи дали имат право да сключват договор и т.н. Посочват се трите имена, ЕГН, номер, дата, място и орган на издаване на документите за самоличност, адрес и телефон за връзка. Ако има пълномощник – посочват се и данните на пълномощника, като пълномощното трябва да бъде внимателно прегледано, за да имаме сигурност, че лицето е упълномощено да сключва договора. Пълномощното за сключване на предварителен договор задължително трябва да бъде с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

2. Данни за имота, предмет на предварителния договор и за собствеността – имотът трябва да бъде описан и конкретизиран подробно по начина, както е посочен в документите за собственост и по начина, по който ще бъде описан и в нотариалния акт. Посочват се и документите за собственост, скици и други.

3. Уговорената цена – посочва се крайната цена на имота. Обикновено при подписване на предварителния договор, купувачът заплаща 10% от цената на имота. Тези 10% страните обичайно наричат капаро, а законът ги нарича задатък. Целта на плащането на капарото е да служи като доказателство за сключване на предварителния договор и обезпечаване на неговото изпълнение – да бъде сключен окончателен договор.  Ако купувачът не изпълни свое задължение по предварителния договор, продавачът може да се откаже от предварителния договор и да задържи капарото. Ако продавачът не е изпълнил свое задължение, купувачът може да се откаже от договора и да иска от продавача капарото в двоен размер.

4. Срок и начин за плащане на пълната цена – уточнява се кога или при изпълнението на какви условия ще бъде платена цената; ако плащането става поетапно – посочват се междинните срокове и условията за плащане; за по-голяма сигурност може да се посочи банкова сметка, по която се извършва плащането и други.

5. Срок за сключване на окончателен договор – обичайно страните уговарят срок от един месец от подписване на предварителния договор за сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт, но няма пречка да бъде уговорен и друг срок. Често срещано е да се посочи и нотариуса, при който ще бъде изповядвана сделката.

Допълнителни условия

Обичайно в предварителните договори се включват и клаузи за неустойки.

Могат да бъдат включени и различни други клаузи с оглед спецификата на всеки конкретен случай.

Още по темата – тук и тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.