Право на строеж (суперфиция)

По правило собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако не е установено друго – това е така наречената сила на приращението.

При тези случаи собственикът разполага с право да прехвърля отделно собствеността върху земята и постройката – тоест може да продаде на едно лице земята и да запази за себе си постройката или пък може да запази за себе си земята и да продаде постройката на друго лице, или да продаде на две различни лица земята и постройката.

Ефектът на силата на приращението по отношение на постройките може да се избегне чрез учредяване на право на строеж.

При правото на строеж собственикът на земята отстъпва на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя като същевременно другото лице става собственик на постройката, а учредителят запазва правото на собственост върху земята.

Правото на строеж може да възникне и по пътя на доброволна делба – например дели се имот с къща и съделителите се разбират единият да получи имота (земята), а другият – къщата.

По начало собственикът на постройката има права само по отношение на нея. Тъй като тази постройка се намира върху чужда земя, той, по силата на закона, има право да ползва земята, доколкото това е необходимо за ползване на постройката според нейното предназначение – например да преминава през земята, за да достигне до постройката. Това правило се прилага само ако в акта, по силата на който е учредено правото на строеж, не е определено друго.

Правото на строеж може да е със срок или безсрочно. Ако е учредено със срок, то с изтичане на срока то се прекратява и отново се задейства правилото за приращението, което означава, че собствеността върху сградата (постройката) преминава върху собственика на земята, при това напълно безвъзмездно.

Постройката може да бъде продавана от собственика й на други лица при спазване на особените правила за продажба на съсобственост.

NB! Правото на строеж може да бъде учредено и за строеж под повърхността на земята – например подземни паркинги и гаражи, складови помещения и други.

Погасяване на правото на строеж

Правото на строеж се погасява с изтичане на срока, ако е учредено със срок. Последиците от това са, че правото на собственост върху постройката преминава безвъзмездно към собственика на земята.

Правото на строеж за сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

Правото на строеж не се погасява ако постройката или част от нея погине, освен ако в акта за учредяването на правото на строеж не е предвидено друго.

Ако постройката или част от нея погине, лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, има право пак да строи.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.