• Home
  • Договори
  • Права и задължения на наемодателя по договор за наем

Права и задължения на наемодателя по договор за наем

Общо положение

Договорът за наем е договор, при който едно лице (наемодател) отдава под наем една вещ за временно ползване на друго лице (наемател), срещу което наемателят плаща определена цена за това ползване на наемодателя.

От горното определение се извеждат и основните права и задължения на страните по договора за наем.

Какви обаче още права и задължения имат наемателя и наемодателя?

Нека ги разгледаме заедно.

Задължения на наемодателя

Първото и основно задължение на наемодателя е да предаде наетата вещ.

Предаването на наетата вещ става в зависимост от нейния вид и естество. Да разгледаме няколко примера:

 – ако е недвижим имот предаването става с предаване на владението или с други думи – осигуряване на достъп до имота, предаване на ключове и др.;

– ако става въпрос за лека кола например – предават се съответните документи, пълномощни, ключове, застраховки и т.н.;

–  ако е наета например някаква машина, която не изисква особени инструкции в ползването й – предаването става с простото предаване на наемателя.

Наемодателят предава вещта в такова състояние, което отговаря на ползването, за което е наета. В противен случай носи отговорност.

Наемодателят е длъжен да извършва поправките на всички повреди на наетата вещ, различни от повреди, дължащи се на обикновено употребление и ако не са причинени виновно от наемателя.

Ако наемодателят не извърши тези поправки, за наемателя възникват редица права.

Да осигури безпрепятствено ползване на вещта е друго задължение на наемодателя – това означава, че наемодателят не може да създава пречки на наемателя за ползване на вещта. Например наемодателят не може да влиза когато си реши в имота, който е отдал под наем за жилищно ползване от наемателя. Или пък да идва и да взима вещта по своя инициатива по време на договора за наем.

За наемодателя могат да възникнат още задължения в зависимост от конкретната вещ, която се наема – например поддържане на някакви разрешения, или в зависимост от възникване на определени ситуации – например при претенции на трети лица по отношение на вещта.

Права на наемодателя

Основното право на наемодателя е да получава наемната цена. Плащанията по договора за наем са периодични плащания за ползването на вещта. Като периодично плащане, вземането за наемната цена се погасява с изтичане на кратката 3-годишна давност.

Наемодателят има право да изисква от наемателя да поддържа вещта в добро състояние; да я използва според нейното естество; да не я променя – например да извършва преустройства в наетия апартамент и други подобни.

Наемодателят има право да забрани на наемателя да преотдава под наем вещта – изцяло или отчасти.

Наемодателят има право да иска връщане на вещта след изтичане на срока на договора за наем или при прекратяването му поради друга причина.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.