Права и задължения на наемателя

Вместо увод

Правата и задълженията на наемателя са огледални на правата и задълженията на наемодателя, затова тук ще разгледаме само основните права и задължения на наемателя.

Права на наемателя

Основно право на наемателя е да получи ползването на вещта. Освен това има право да иска вещта да е в такова състояние, което му позволява да я използва за целите на наемането.

Наемателят има право да иска наемодателя да не го обезпокоява ненужно, както и да го защитава от претенции на трети лица към наетата вещ.

Наемателят има право да иска от наемодателя да извърши поправки на повреди, които не се дължат на обикновено употребление на вещта и не са виновно причинени от наемателя.

Наемателят има право да продължи ползването на вещта след изтичане на срока на договора или след неговото прекратяване, ако наемодателят не се противопоставя. В този случай договорът за наем се счита за продължен за неопределен срок.

Задължения на наемателя

Наемателят е длъжен да плаща наемната цена при сроковете и условията по договора.

Наемателят е длъжен да плаща и разходите, свързани с ползване на вещта.

Наемателят е длъжен да използва вещта по нейното предназначение и съгласно уговореното. Ако например е наето жилище, наемателят може да го използва именно за жилище, а не за офис например. Естествено, няма пречка да бъде уговорено различно използване.

Наемателят е длъжен да отстранява повредите от обикновеното употребление на вещта, а също така и виновно причинените повреди.

Наемателят е длъжен да не преотдава вещта, ако има забрана за това в договора или ако е предвидено това да става след съгласие от наемодателя – няма право да преотдава вещта без такова съгласие.

Наемателят е длъжен да върне вещта в състоянието, в което я е получил като се отчете нормалното захабяване/амортизация.

Ако наемателят не върне вещта след изтичане на срока на договора или след неговото прекратяване, той дължи обезщетение на наемодателя и трябва да изпълнява всички задължения по прекратения договор за наем.

Наемателят е длъжен да обезщети наемодателя за всички вреди, причинени по време на наема, освен ако се докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря. Наемателят дължи обезщетение и за вредите, които са причинени от лица на неговото домакинство, работен екип, негови пренаематели и т.н.

Наемателят е длъжен незабавно да съобщава на наемодателя за повреди и посегателства върху вещта.

Ако е нает имот в режим на етажна собственост наемателят е длъжен да спазва установения ред на управление на съответната етажна собственост, включително да плаща таксите по услуга и поддръжка за управление, да изпълнява решенията за събиране на парични суми, извършване на ремонтни дейности и т.н. Ако не спазва тези изисквания, той може да бъде изваден от наетото помещение и по искане на управителните органи на етажната собственост.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.