Права и задължения на лизингодателя

Права на лизингодателя

Правата на лизингодателя зависят от конкретния договор. Тук ще посочим само основните права, без това по никакъв начин да ограничава предоставянето на още права на лизингодателя при сключването на договор за лизинг.

Основни права на лизингодателя

– да получава възнаграждение под формата на лизингови вноски;

– да иска преустановяване на действия или ползване на вещта, които не отговарят на нейното предназначение, могат да причинят и/или причиняват вреди на вещта;

– да изисква лизингополучателя да поддържа вещта в изправност;

– да бъде уведомяван срещу посегателства на трети лица върху вещта, както и при възникване на някакви повреди и др.

Задължения на лизингодателя

Аналогично на правата, задълженията могат да варират във всеки конкретен случай. Тук ще посоча някои от основните задължения, които са валидни за всеки случай.

Основни задължения на лизингодателя

– да предаде вещта в състояние, което отговаря на ползването, за което се отдава на лизинг. Ако не изпълни това свое задължение, лизингополучателят може да иска поправянето й или съразмерно намаляване на лизинговите вноски или пък да развали договора, като може да иска обезщетение при всеки един от случаите. Лизингодателят не отговаря за недостатъци, ако лизингополучателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора за тях. Това обаче не важи, ако недостатъците са опасни за здравето на лизингополучателя или за здравето на хората около него.

– да защитава лизингополучателя срещу посегателства на трети лица върху вещта;

– да придобие вещта от трето лице при условия, определени от лизингополучателя – при договорите за финансов лизинг;

– да прехвърли собствеността при упражняване на правото на изкупуване от лизингополучателя. А при договорите за финансов лизинг заедно с прехвърлянето на собствеността върху вещта, лизингодателят трябва да прехвърли и правата си срещу третото лице, от което е купил вещта и др.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.