• Home
  • Договори
  • Поръчител – какво е това? Какви права и задължения има поръчителя?

Поръчител – какво е това? Какви права и задължения има поръчителя?

Къде е проблемът с поръчителите?

Често хората стават поръчители, за да услужат на свои близки и приятели, без да осъзнават не само сериозността на това да бъдат поръчители, а какво изобщо означава това.

Все още голяма част от поръчителите просто полагат подписа си под договора като чиста формалност, без въобще да прочетат неговите клаузи.

Много скоро обаче част от поръчителите научават за своите отговорности и как намеренията да услужат на приятел или близък, са ги превърнали в длъжници със сериозни последици. Влизат в съдебни процеси, изпълнителни дела; запорират им трудови възнаграждения и банкови сметки и това продължава с години. Не са редки случаите, в които поръчителите не успяват да си върнат и малкото от това, което са платили. А за изгубеното време, нерви и стрес всяко обезщетение ще е недостатъчно.

Защо е важно да знаете?

Правилното разбиране на последиците от това да сте поръчител е от съществено значение за защита на Вашите права.

Важно е добре да разбирате обема на отговорността, която поемате, начините за погасяване на Вашата отговорност, какви права и задължения имате, как може да защитите Вашите права и т.н.

Какво е това „поръчител” и „поръчителство”?

Поръчителят е лице, което се задължава да отговаря за чужд дълг (дълг на друго лице) пред чужд кредитор. Най-често поръчителят се среща при договорите за банков кредит, лизинг на автомобили, заеми и други. Поръчителят отговаря пред кредитора солидарно с длъжника за неговите задължения.

Поръчителството е вид обезпечение

Това е лично обезпечение, а не имуществено обезпечение. Нарича се лично обезпечение, защото поръчителят не предоставя на кредитора някакво свое имущество като обезпечение, както е при ипотеката (недвижим имот) и залога (движима вещ или друг актив), а му предоставя гаранция, че длъжникът ще изпълни, като за това гарантира за това с цялото си имущество.

Как се става поръчител?

Поръчител се става чрез сключване на договор за поръчителство.

Договорът се сключва в писмена форма между поръчителя и кредитора. Поръчителят поема задължение към кредитора, а не към длъжника.

Законът не изисква съгласието на длъжник. Възможно е длъжникът дори да не знае, че има поръчител.

Договорът за поръчителство е отделен договор, който е акцесорен, тоест свързан с основния договор – например договор за кредит или лизинг.

Договорът за поръчителство може да бъде включен в текста на основния договор, не е задължително винаги да има отделен документ, за да е налице договор за поръчителство. Затова не се заблуждавайте, че не сте поръчител, защото нямате договор. Може и да имате, просто той да е инкорпориран в друг договор, за чието изпълнение се дава поръчителството.

Пример: При банков кредит с поръчител обикновено има един документ, в който банката и длъжника се разбират за предоставянето на кредита от една страна, а от друга страна – банката и поръчителя се разбират за обезпечаване на задължението на длъжника от поръчителя.

Права и задължения на поръчителя

Поръчителят отговаря солидарно с длъжника пред кредитора за цялото задължение на длъжника (ако не е уговорено друго), включително главница, лихви и разноски по събиране на вземането.

Поръчителят може да прави пред кредитора както свои лични възражения, така и възражения на длъжника, а също и да прави прихващане с вземания на длъжника към кредитора. Тези права на поръчителя не се губят дори и когато длъжникът се е отказал от тях или е признал своето задължение.

Отговорността на поръчителя не може да е по-голяма или с по-тежки условия от тази на длъжника. В случай, че  поръчителят се е задължил за повече или при по-тежки условия, задължението му се намалява до изравняване със задължението на длъжника по силата на закона.

Поръчителят може да отговаря за по-малко – за част от дълга или при по-леки условия, ако това бъде уговорено изрично.

Пример: Вие сте поръчител за дълг от 50 000 лева. Имате писмена уговорка в договора за поръчителство да отговаряте за задълженията на длъжника, но не повече от 20 000 лв., тоест Вашата отговорност е ограничена до 20 000 лв. Това означава, че ако длъжникът не плати на кредитора, кредиторът може да търси от Вас като поръчител плащане само до 20 000 лв. Ако длъжникът е платил частично – например 10 000 лв., кредиторът може да търси от Вас отново само плащане до 20 000 лв. В случай обаче, че длъжникът е платил 40 000 лв. и тъй като Вие сте се задължили да отговаряте за задълженията на длъжника (50 000 лв.), но не повече от 20 000 лв., кредиторът ще може да търси разликата от 40 000 лв. до 50 000 лв., тоест Вашата отговорност в този случай ще е в размер на 10 000 лв. Това е случай на отговорност за по-малко.

Втори пример: отговаряте за главницата, но не и за лихвите. Тоест кредиторът няма да може да търси от Вас плащане за лихвите, а само за главницата. Това е случай на отговорност при по-леки условия.

Кога кредиторът може да иска изпълнение от поръчителя?

В случай, че длъжникът е спрял да изпълнява и задължението е станало изискуемо, кредиторът може да се обърне за изпълнение към поръчителя.

Освен ако в договора за поръчителство няма клауза за поредност на изискуемостта на вземанията, кредиторът НЕ е длъжен първо да поиска изпълнение от своя длъжник и едва след това да се насочи към поръчителя.

Ако такава уговорка за поредност е налице в договора за поръчителство, кредиторът може да иска от поръчителя да му плати само след като първо е поискал плащане от своя длъжник и той не е платил.

Случаи, в които отговорността на поръчителя отпада

Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Ако такъв иск не е предявен или е предявен след изтичане на шест месеца, отговорността на поръчителя се прекратява и кредиторът не може да иска изпълнение от него. Съдът трябва да следи за спазването на този срок служебно.

В случай, че между кредитора и длъжника има уговорки за продължаване на срока на основния договор, тези уговорки нямат сила за поръчителя, освен ако той не се е съгласил с това.

Платих като поръчител. Сега какво?

В случай, че сте поръчител и сте платил/а на кредитора, Вие имате право да искате от длъжника заплатените от Вас суми, включително главница, лихви, разноски, включително и законна лихва върху заплатените суми от деня на плащането. Това право имате дори и длъжникът да не е знаел, че сте поръчител.

Ако като поръчител сте изпълнил/а задължението, без да сте уведомили за това длъжника, той може да Ви противопостави възраженията, които е могъл да направи пред кредитора.

Длъжникът също така няма да отговаря към Вас като поръчител, ако е изпълнил задължението си преди да сте го уведомили за направеното от Вас плащане. Ето защо е препоръчително да уведомите длъжника за намерението си да платите още преди извършване на плащането, както и след това.

И в двата случая обаче може да искате връщане на онова, което кредиторът е получил недължимо.

Още по темата – тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.