• Home
  • Договори
  • Отмяна на арбитражно решение по спор с потребител

Отмяна на арбитражно решение по спор с потребител

Споровете с потребители не могат да бъдат решавани от арбитражен съд. Въпреки, че тази забрана е от 2017 г., все още се срещат потребителски договори с арбитражни клаузи.

В Закона за международния търговски арбитраж, където е уреден арбитража в България, е предвидена административно-наказателна отговорност на арбитър (глоба от 500 до 2500 лв.), който постанови решение по спор, в който едната от страните е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Тази отговорност на арбитрите заедно с другите законодателни мерки срещу решаване на спорове по потребителски договори чрез арбитраж, силно ограничава и вероятността от постановяването на арбитражни решения по потребителски спор. В този смисъл вероятността, дори и да има арбитражно клауза, да се стигне до арбитражно решение е много малка. И все пак трябва да сме подготвени какво да правим, ако това се случи.

Какви са вариантите за защита, ако сте осъдени от арбитраж по спор, в който имате качеството на потребител?

Всяка клауза, която е включена в договор между търговец и потребител, която предвижда решаване на спор между тях от арбитражен съд, е недействителна.

Това се отразява и на арбитражното решение – арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни.

За да се защитите срещу такова арбитражно решение, може да подадете иск за неговата отмяна от Върховния касационен съд. Срокът за това е три месеца и започва да тече от деня, в който сте получили арбитражното решение. Ако е искано поправка, тълкуване или допълване на арбитражното решение, срокът тече от деня, в който арбитражният съд се е произнесъл по искането.

Отмяната на арбитражното решение не означава, че не могат пак да Ви съдят!

Ако съдът уважи искането за отмяна на арбитражното решение, заинтересованата страна (търговецът в общия случай) може да предяви иск по спора пред компетентния държавен съд.

Тогава вече спорът ще бъде разглеждан от държавния съд по общите правила на гражданското съдопроизводство.

Свързани публикации:

Потребители и арбитраж – една невъзможна комбинация

Как да се предпазим от арбитражни клаузи в договори, по които сме потребител?

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар