Ограничения на собствеността

Общо правило е, че правата ни се простират до там, докъдето не засягат или нарушават чужди права.

И макар правото на собственост да се определя като едно абсолютно право, тоест право, което може да бъде противопоставяно на всеки, то също подлежи на редица ограничения с оглед правата на трети лица или обществени интереси.

Ограниченията на правото на собствеността могат да бъдат разделени на две големи групи – общи и специални.

Общи ограничения на собствеността

Общите ограничения се отнасят най-вече до съседни или близко разположени един до друг недвижими имоти.

Първото такова ограничение е забраната собственик на недвижим имот да извършва такива действия в своя имот, с които се създават пречки за ползването на съседния имот по-големи от обикновените. Собственикът, на който се създават пречки за ползване на неговия имот по-големи от обикновените, може да се защити със специален иск за прекратяване на всяко неоснователно действие, с което му се пречи да упражнява своето право.

Следващо ограничение на правото на собственост е задължението на собственик на имот да осигури достъп чрез/през своя имот до друг имот, когато това е необходимо за извършването на работи във втория недвижим имот.

Трето ограничение на правото на собственост е забраната за посаждане на дървета до имота на съседа на по-малко разстояние от 3 метра за високите дървета, 1,5 м. за средните и 1 м. за ниските. При нарушаване на тази забрана, засегнатият съсед може да иска разрешение от кмета на общината/района/кметството да бъдат отсечени клоните на дърветата, които са над неговия имот, и корените, които преминават в неговия имот. Засегнатият съсед може също така да иска от кмета на общината/района/кметството да бъдат преместени дърветата, които са посадени на по-близки разстояния от посочените.

Специални ограничения

Специалните ограничения се отнасят за отделни видове собственост или пък са с особени цели. Тези ограничения се предвиждат в специални закони.

Такова специално ограничение е например правото за отчуждаване на имоти, частна собственост, за общински или държавни нужди.

Специални ограничения има при собствеността върху земеделските земи и обектите – паметници на културата.

Специалните ограничения могат да се въвеждат за благоустройствени цели например за определяне на общата структура на територията.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.