• Home
  • Договори
  • Обявяване на предварителен договор за окончателен от съда

Обявяване на предварителен договор за окончателен от съда

Законът за задълженията и договорите казва, че „всяка една от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор“ и тогава „договорът се счита за сключен в момента, в който решението влезе в законна сила“.

Ако продължите да четете, ще разберете какво означава всичко това, как може да бъде започнато такова съдебно производство и как протича то.

Ако сте за първи път на моя сайт, тук може да прочетете повече за съдържанието на предварителния договор; тук за скритите рискове, а тук – за скрит предварителен договор в разписка за стоп капаро.

И така да започваме

Кой може да иска от съда обявяване на предварителен договор за окончателен?

Най-общо казано всяка една от страните по предварителния договор може да предяви такъв иск. Разбира се, за да бъде уважен такъв иск, трябва да са спазени редица условия, които за всеки конкретен казус може да варират в различна степен и разновидност. Тук ще разгледам тези условия, които са общи.

Условия за обявяване на предварителен договор за окончателен

Като казвам, че всяка страна може да иска обявяване на предварителен договор за окончателен имам предвид, че това право е дадено на всяка една от страните по договора. За да възникне това право първо трябва да е налице неизпълнение на задължение от другата страна. Второ, това неизпълнение трябва да пречи неоснователно за сключване на окончателен договор. Тъй като предварителния договор най-често се употребява във връзка със сделките с недвижими имоти давам следния пример, за да стане ясно – уговорена е дата за нотариално изповядване на сделката, но едната от страните не се явява без да са налице уважителни причини за това поведение, нито е уведомила предвариелно другата страна. Разбира се, неизпълнение може да има и под друга форма; трето – договорът трябва да е валиден и трябва да съдържа уговорки по всички съществени условия на окончателния договор. Тук може да си припомните какво трябва да е съдържанието на предварителния договор.

Предявяване на иск

Когато всички условия за предявяване на иска пред съда са налице, се изготвя искова молба, която заедно с доказателствата и други изискуеми документи се подава в съда. Исковата молба се вписва в службата по вписвания.

Обявяване на предварителния договор за окончателен

Когато са налице всички условия, съдът обявява договора за окончателно сключен. От влизане в сила на съдебното решение страните се явяват валидно обвързани от договора така, сякаш доброволно са го сключили.

Когато става въпрос за предварителен договор с предмет недвижим имот, съдът влиза частично в ролята на нотариус – проверява дали са налице условия за нотариално изповядване на сделката, включително и дали продавачът е собственик на имота и едва тогава обявява договора за окончателен.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.