• Home
  • Договори
  • Обявяване на предварителен договор за окончателен от съда

Обявяване на предварителен договор за окончателен от съда

Основни положения

Законът за задълженията и договорите казва, че „всяка една от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор“ и тогава „договорът се счита за сключен в момента, в който решението влезе в законна сила“.

Ако продължите да четете, ще разберете какво означава всичко това, как може да бъде започнато такова съдебно производство и как протича то.

Допълнителна информация

Ако сте за първи път на моя сайт, тук може да прочетете повече за съдържанието на предварителния договор; тук за скритите рискове, а тук – за скрит предварителен договор в разписка за стоп капаро.

И така да започваме

Кой може да иска от съда обявяване на предварителен договор за окончателен?

Най-общо казано всяка една от страните по предварителния договор може да предяви такъв иск.

За да бъде уважен такъв иск, трябва да са спазени редица условия, които за всеки конкретен казус може да варират. Тук ще разгледам тези условия, които са общи.

Условия за обявяване на предварителен договор за окончателен

Какво означава, че всяка страна може да иска обявяване на предварителния договор за окончателен? Имам предвид, че това право е дадено на всяка една от страните по договора.

За да възникне това право обаче първо трябва да е налице неизпълнение на задължение от другата страна. Второ, това неизпълнение трябва да пречи неоснователно за сключване на окончателен договор.

Давам следния пример с недвижим имот: уговорена е дата за нотариално изповядване на сделката Едната от страните не се явява, без да са налице уважителни причини за това поведение. Не уведомява и предварително другата страна. Разбира се, неизпълнение може да има и под друга форма.

Третото изискване е договорът да е валиден и трябва да съдържа уговорки по всички съществени условия на окончателния договор. Тук може да си припомните какво трябва да е съдържанието на предварителния договор.

Предявяване на иск

Когато всички условия за предявяване на иска пред съда са налице, се изготвя искова молба.

Исковата молба заедно с доказателствата и други изискуеми документи се подава в съда.

Исковата молба се вписва в службата по вписвания, за да може да се запазят правата на ищеца.

Обявяване на предварителния договор за окончателен

Когато са налице всички условия, съдът обявява договора за окончателно сключен. От влизане в сила на съдебното решение страните се явяват валидно обвързани от договора така, сякаш доброволно са го сключили.

Когато става въпрос за предварителен договор с предмет недвижим имот, съдът влиза частично в ролята на нотариус. Съдът проверява дали са налице условия за сключване на сделката, включително и дали продавачът е собственик на имота. Едва след като са налице всички условия, договорът се обябява за окончателен.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.