• Home
  • Дружества
  • Новите положения на юридическите лица с нестопанска цел І част

Новите положения на юридическите лица с нестопанска цел І част


До края на 2017 г. всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), а именно сдруженията и фондациите, се регистрираха в окръжните съдилища по местонахождението на юридическото лице и в регистър БУЛСТАТ, а тези с общественополезна дейност – и в специален регистър към Министерството на правосъдието.

С измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила от 01.01.2018 г., бе променена процедурата по регистрация и вписване на обстоятелства относно сдруженията и фондациите. Регистрирането на сдруженията и фондациите вече се извършва в Регистър към Агенцията по вписванияТърговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел – ТРРЮЛНЦ.

Регистърът  представлява обща електронна база данни, с информация за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ.
В Регистъра се вписват наименование, седалище и адрес, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи, членове на управителния орган, представляващи и тяхната длъжност, прекратяване, заличаване.
Всеки може да прави справки в Регистъра свободно и безплатно.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.