• Home
  • Договори
  • Необходими документи за пререгистрация на ЮЛНЦ

Необходими документи за пререгистрация на ЮЛНЦ

С промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), влезли в сила на 01.01.2018 г., се въведе законово задължение за всички ЮЛНЦ, регистрирани в съответните окръжни съдилища, да се пререгистрират в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31.12.2020 г.

Какви документи са необходими за пререгистрация на ЮЛНЦ?

Заявление за пререгистрация (по образец), както следва:

  • за сдружение – Заявление А15;
  • за фондация – Заявление А16;
  • за народно читалище – Заявление А17;
  • за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – Заявление А18.

Приложения към заявлението:

1. Актуален устав/учредителен акт на организацията – заверен препис и копие със заличени данни

2. Декларация за истинност на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

3. Изрично писмено пълномощно – когато заявлението се подава от адвокат или от пълномощник с изрично пълномощно

4. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец) – попълва се и се подписва от пълномощника, когато се подава от пълномощник с изрично пълномощно.

В следваща статия ще разгледаме и каква е процедурата по пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.