• Home
  • Договори
  • Невиновна невъзможност за изпълнение на задълженията по договор

Невиновна невъзможност за изпълнение на задълженията по договор

Съгласно нашето право невиновната (обективна) невъзможност за изпълнение на задълженията по договор е налице, когато причините за неизпълнението не могат да се вменят във вина на длъжника и в този случай длъжникът не отговаря за своето неизпълнение. Тоест, нашето право е възприело принципът „без вина няма отговорност”.

Обективната невъзможност може да се дължи на фактически или юридически причини – това са т.нар. форсаможорни обстоятеслства. Те не могат да се вменят във вина нито на длъжника, нито на кредитора.  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); епидемии; пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; обявено извънредно положение страната; стачки и др.

Обстоятелствата, които не могат да се вменят във вина на длъжника, могат да бъдат разделени на два вида: случайни събития или непреодолима сила, тоест обективна невъзможност за изпълнение на задължениятра по договор ще е налице при случайно събитие или непреодолима сила. И в двете хипотези тези обстоятелства трябва да бъдат непредвидени и непредвидими, както и да са непредотвратими (непреодолими). А освен това, за да е налице непреодолима сила, е необходимо обстоятелството да е от извънреден характер.

Обективната невъзможност за изпълнение на задълженията по договора трябва да е последваща – да е възникнала след сключването на съответния договор. Когато невъзможността за изпълнение съществува при сключването на договора, се говори за начална невъзможност за изпълнение и последиците от това са други.

Основният въпрос, който възниква при невъзможност за изпълнение е за понасяне на риска, тоест кой понася неблагоприятните последици от неизпълнение на задълженията. Това може да разберете тук.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас  сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply