Могат ли засегнатите от обявеното извънредно положение търговци да се позоват на форсмажор?

Във връзка с обявеното на територията на Република България извънредно положение със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март 2020 г., много търговци се сблъскаха с трудности относно изпълнението на задълженията си по сключени от тях договори. Мнозина заговориха за форсмажор и започнаха питанията дали е налице форсмажорно обстоятелство и как следва да се процедира?

Какво е форсмажорно обстоятелство?

Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.

Тоест форсмажорното обстоятелство има следните признаци:

–           обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;

–           тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;

–           от извънреден характер са и

–           е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Примери за форсмажорни обстоятелства

Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); епидемии; пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; обявено извънредно положение страната; стачки и др

Как да се позовем на форсмажорно обстоятелство?

Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и да посочи предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

При позоваване на форсмажор, договорът не се прекратява, а просто изпълнението по него се отлага за периода на траене на форсмажорното обстоятелство. В случая с извънредното положение – изпълнение няма да се дължи до неговата отмяна.

Естествено, договорът може да бъде развален/прекратен, ако форсмажорното обстоятелство продължи прекалено дълго и страната няма да има интерес от изпълнението на договора след този срок или ако уговореното е следвало да бъде изпълнено в конкретен момент, а това няма как да стане.

Сертификат за форсмажорно обстоятелство

Засегнатите търговци имат възможността да се снабдят със сертификат за форсмажор, който се издава от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, основаващ се на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. За целта БТПП изисква от съответните институции и министерства да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така ще може да се спести време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.

Сертификатите за форсмажор се издават от БТПП по писмена молба на заинтересования търговец.

Сертификатите на БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.

Автор: Николета Никифорова, адвокатски сътрудник

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.