• Home
  • Дружества
  • Ликвидация и предаване на разплащателни ведомости в НОИ.

Ликвидация и предаване на разплащателни ведомости в НОИ.

В процедурата по ликвидация се извършват редица действия, едно от които е предаване на разплащателните ведомости в НОИ.

Предаването на разплащателните ведомости има важно значение за приключването на процедурата, тъй като тяхното предаване е свързано с издаване на удостоверение от НОИ. Без това удостоверение от НОИ не може да бъде вписано заличаване на фирмата в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.

При предаването на разплащателните ведомости в НОИ, към тях се прилагат още и следните документи:

1. трудови договори (заповеди за назначаване);

2. заповеди за преназначаване;

3. заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни годишно;

4. заповеди за освобождаване от работа;

5. трудови книжки;

6. издадени удостоверения обр. УП-1, обр. УП-2, обр. УП-3 и обр. 30;

7. протоколи за приети и изплатени възнаграждения от осигурители в несъстоятелност;

8. други документи, освен посочените в т. 1 – 7, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и доход, категория труд на лицата и др.

Когато възнагражденията са изплащани по банков път, се прилагат и следните документи:

1. платежни нареждания с приложен списък с имената на служителите, подписан от лицето, представляващо осигурителя;

2. фишове за възнаграждения, ведомости и други документи, удостоверяващи начисляването или изплащането на възнагражденията.

За предаване на документите в НОИ се подава заявление-декларация в 30 дневен срок от датата на прекратяване на търговската дейност.

След предаване на разплащателните ведомости и другите документи, НОИ издава удостоверение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане относно ликвидация на Ваша фирма, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.