• Home
  • Дружества
  • Ликвидация и предаване на разплащателни ведомости в НОИ

Ликвидация и предаване на разплащателни ведомости в НОИ

Да си припомним

В процедурата по ликвидация се извършват редица действия, едно от които е предаване на разплащателните ведомости в НОИ.

Предаването на разплащателните ведомости има важно значение за приключването на процедурата, тъй като тяхното предаване е свързано с издаване на удостоверение от НОИ. Без това удостоверение от НОИ не може да бъде вписано заличаване на фирмата в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.

Процедура

Подава се заявление до НОИ.

Към ведомостите се прилагат още и следните документи:

1. трудови договори (заповеди за назначаване);

2. заповеди за преназначаване;

3. заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни годишно;

4. заповеди за освобождаване от работа;

5. трудови книжки;

6. издадени удостоверения обр. УП-1, обр. УП-2, обр. УП-3 и обр. 30;

7. протоколи за приети и изплатени възнаграждения от осигурители в несъстоятелност;

8. други документи, освен посочените в т. 1 – 7, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и доход, категория труд на лицата и др.

Когато възнагражденията са изплащани по банков път, се прилагат и следните документи:

1. платежни нареждания с приложен списък с имената на служителите, подписан от лицето, представляващо осигурителя;

2. фишове за възнаграждения, ведомости и други документи, удостоверяващи начисляването или изплащането на възнагражденията.

За предаване на документите в НОИ се подава заявление-декларация в 30 дневен срок от датата на прекратяване на търговската дейност.

Издаване на удостоверение за предадени ведомости

След приключване на процедурата по предаване на разплащателните ведомости и другите документи, НОИ издава удостоверение по члл 5, ал. 10 от КСО.

След получаване на удостоверението се пристъпва към заличаване на търговеца.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.