Кой е търговец?

Кой е търговец?

Кой е търговец е определено в Търговския закон.

Няколко категории лица могат да бъдат определени като търговци.

Обща черта на търговците е, че те възникват, съществуват и осъществяват дейността си, за да реализират търговска печалба (да имат печеливш бизнес).

Това ги отличава от юридическите лица с нестопанска цел (фондации, сдружения), чиято основна дейност е нестопанска (обществена, благотворителна).

Търговец по занятие

На първо място търговец е всяко лице (физическо или юридическо), което извършва по занятие една от следните сделки:

 • Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродава в първоначален, преработен или обработен вид;
 • Продажба на стоки собствено производство;
 • Покупка на ценни книги с цел препродажба;
 • Търговско посредничество и представителство;
 • Комисионни, спедиционни и превозни сделки;
 • Застрахователни сделки;
 • Банкови и валутни сделки;
 • Менителници, записи на заповед и чекове;
 • Складови сделки;
 • Лицензионни сделки;
 • Стоков контрол;
 • Сделки с интелектуална собственост;
 • Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 • Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
 • Лизинг

Търговец по правно-организационна форма

Правно-организационна форма означава създаването/съществуването на форма на организиране на физически и/или юридически лица за осъществяване на определени дейности. Най-често това са юридически лица, понякога обаче може да са и неперсонифицирани образования като например така нареченото гражданско дружество.*

Тоест търговец по правно-организационната си форма е търговец само защото съществува в определена от закона форма – нарпример като дружество с ограничена отговорност. Тук няма значение дали това дружество извършва или ще извършва някоя от горните сделки; важното е формата, в която съществува.

Такива търговци по правно-организационна форма са:

 • Търговските дружества;
 • Кооперациите с изключение на жилищно-строителните кооперации;

Още случаи на търговци

На първо място тук ще посоча едноличния търговец.

Едноличният търговец е търговец – физическо лице. Другите търговци по правно-организационна форма (търговските дружества) са юридически лица.

Едноличният търговец възниква като такъв след извършването на регистрация в Търговския регистър.

На следващо място има и търговец – публично предприятие.

Държавни и общински предприятия могат да бъдат учредявани във формата на търговски дружества. Най-често те са във формата на еднолични търговски дружества – еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или еднолично акционерно дружество (ЕАД). Едноличен собственик на капитала се явява общината – при общински предприятия и държавата – за държавните предприятия.

Тези предприятия могат да образуват и други търговски дружества или обединения на търговски дружества.

За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин дори и ако не извършва по занятие някоя от дейностите, посочени по-горе.

*гражданското дружество не е нито търговец, нито юридическо лице.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.