Как да разбера дали ме дискриминират на работа?

Често се говори за дискриминация на работното място или при търсене на работа; дискриминационни ограничения за достъп до работни места; тормоз от работодателя или колеги и т.н.

Когато сме лично засегнати ни се струва, че всичко представлява дискриминация, но това не винаги е така. Ето защо е важно да знаем кога наистина сме дискриминирани на работното ни място, в какви форми може да бъде дискриминацията и как можем да се защитим.

Общо правило е, че при осъществяване на трудовите права и задължения е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически физически увреждания, какво и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

Какво не е дискриминация?

С оглед намиране на баланс между икономическите и обществени интереси, както и наличието на по-уязвими групи хора и мерките по въвеждане на равно третиране на жени и мъже, в областта на трудовото право не се определя като дискриминация следното:

1. Различното третиране на лицата на дискриминационен признак, когато това поради естеството на определено занятие или дейност или пък условията, при които се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането й – например изискване да имате медицинско образование, за да бъдете назначен на длъжност Лекар.

2. Изисквания за минимална възраст; опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата, когато това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото.

3. Определяне на максимална възраст за наемане на работа, когато това е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност или с необходимостта от заемане на длъжността преди пенсиониране, при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото.

4. Специалната закрила на бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-витро и майки, установена със закон, освен ако те не желаят да се ползват от тази закрила и са уведомили писмено своя работодател;

5. Временни насърчителни мерки по реда на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Дискриминацията на работното място би могла да се появи още при обявите за свободни работни места, сключване на трудовия договор, отказ от приемане на работа, предоставяне на различни условия и заплащане на труда за една и съща работа без наличие на законни основания за това, условия за достъп до професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация, професионален растеж, тормоз, включително сексуален тормоз и т.н.

Свързани публикации:

Какво е дискриминация и в какви форми се среща?

Помощ! Тормозят ме на работното място!

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар