Как да разбера дали ме дискриминират на работа?

Вместо увод

Често се говори за дискриминация на работното място или при търсене на работа; дискриминационни ограничения за достъп до работни места; тормоз от работодателя или колеги и т.н.

Когато сме лично засегнати ни се струва, че всичко представлява дискриминация, но това не винаги е така. Ето защо е важно да знаем кога наистина сме дискриминирани на работното ни място, в какви форми може да бъде дискриминацията и как можем да се защитим.

Какво е дискриминация?

Общо правило е, че при осъществяване на трудовите права и задължения е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически физически увреждания, какво и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

Какво не е дискриминация?

С оглед намиране на баланс между икономическите и обществени интереси, както и наличието на по-уязвими групи хора и мерките по въвеждане на равно третиране на жени и мъже, в областта на трудовото право не се определя като дискриминация следното:

  • Различното третиране на лицата на дискриминационен признак, когато това поради естеството на определено занятие или дейност или пък условията, при които се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането й – например изискване да имате медицинско образование, за да бъдете назначен на длъжност “Лекар”;
  • Изисквания за минимална възраст; опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата, когато това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото;
  • Определяне на максимална възраст за наемане на работа, когато това е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност или с необходимостта от заемане на длъжността преди пенсиониране, при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото;
  • Специалната закрила на бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-витро и майки, установена със закон, освен ако те не желаят да се ползват от тази закрила и са уведомили писмено своя работодател;
  • Временни насърчителни мерки по реда на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Дискриминация при наемане на работа

Дискриминацията на работното място би могла да се появи още при обявите за свободни работни места, сключване на трудовия договор, отказ от приемане на работа, предоставяне на различни условия и заплащане на труда за една и съща работа без наличие на законни основания за това, условия за достъп до професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация, професионален растеж, тормоз, включително сексуален тормоз и т.н.

Свързани публикации:

Какво е дискриминация и в какви форми се среща?

Помощ! Тормозят ме на работното място!

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.