• Home
  • Договори
  • Какво става със задължението, когато изтече давността?

Какво става със задължението, когато изтече давността?

Какво е погасителна давност?

Погасителната давност е период от време, в който законът предоставя възможност на кредитора да търси защита на своите права по съдебен ред. В случай обаче, че кредиторът бездейства и в срока на погасителната давност не е предприел действия спрямо своя длъжник, изтичането на давностния срок може да погаси правото му на вземане.

Как действа изтичането на давността?

Погасяването на правото на вземане на кредитора не настъпва по силата на закона със самото изтичане на давностния срок.

За да настъпят погасителните последици от давността, длъжникът трябва да направи възражение за изтекла погасителна давност при предявяване на претенциите на кредитора. Тоест правните последици от изтичането на давността се прилагат чрез изрично възражение на длъжника.

Съдът не е задължен да следи за изтичането на давностни срокове и ако няма възражения от страните за изтекла погасителна давност, съдът не е длъжен да се съобразява с тях при постановяване на решението си.

Това, че правото не се погасява автоматично с изтичане на погасителната давност, се установява и още от това, че ако длъжникът плати на своя кредитор въпреки изтеклата давност, то той няма право да иска от своя кредитор обратно платеното.

Длъжникът с погасено по давност задължение няма да право да иска платеното на кредитора дори в случаите, в които той не е знаел за изтичането на давността.

Начало на давността

Общото правило е, че давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

Видове погасителна давност

Давността се дели основно на два вида:

1. Обща погасителна давност – тя е в размер на пет години и се прилага за всички вземания, за които със закон не е предвидена друга давност

2. Кратка погасителна давност – в размер на три години, с изтичането на която се погасяват вземания за възнаграждения за труд, за които не е предвидена друга давност; вземания за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор; вземания за наем, за лихви и за други периодични плащания.

В различни закони по отношение на конкретни права и вземания могат да се предвиждат и давностни срокове, различни от горните.

Кои права се погасяват по давност и между кои лица тече давността. Спиране и прекъсване.

Не всички права се погасяват по давност – не се погасява по давност правото на иск за делба, правото на собственост, както и други изрично определени права.

Има лица, между които давност не тече – например между съпрузи; между деца и родители; докато трае съдебният процес за вземането, както между други лица.

Давността може да бъде прекъсвана и спирана на предвидени в закона основания. След прекъсване на давността, започна да тече нова давност.

Отказ от давност

Отказ от давност преди тя да е изтекла, е недействителен. Недействителни са и всички уговорки, с които кредиторът и длъжникът се съгласяват да скъсят или удължат установен давностен срок.

За да добием по-ясна представа как действа давността и възражението за изтекла давност, нека видим следния ПРИМЕР:

На 10.01.2014 г. Иван е дал на Петър в заем 1000 лв. с уговорката да върне парите на 10.02.2014 г. Петър не връща на Иван заетата сума на уговорената дата и Иван не търси Петър за връщане на дълга.

На 10.05.2019 г. обаче Иван решава, че е крайно време да заведе иск срещу Петър за сумата, която му е дал в заем преди повече от пет години. Подава иск в съда. В отговора на исковата молба Петър прави възражение за изтекла погасителна давност. Съдът ще разгледа направеното възражение за изтекла погасителна давност и ако се установи изтичането й, съдът ще отхвърли исковете като погасени по давност. Ако Петър обаче не направи възражение за изтекла погасителна давност и ако Иван успее да докаже исковите си претенции, съдът ще осъди Петър да заплати на Иван 1000 лв. по договора за заем заедно с лихви за забава и други разноски.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.