Какво е това холдинг?

Холдингът е форма на обединение на търговски дружества. По-познато е като организация, включваща дружество-майка и дъщерни дружества.

Холдинговото дружество, наричано още дружество-майка, може да извършва или да не извършва собствена производствена или търговска дейност.

Целта на холдинга е холдинговото дружество (майката) да изгради мрежа или структура от други дружества. Ето защо холдингът има за цел да участва в други дружества или тяхното управление под каквато и да е форма.

Тоест дружеството-майка може да има дъщерни дружества по няколко начина:

  • участва в тях чрез притежаване на част или целия капитал на дъщерното дружество или
  • чрез участие в управлението на дъщерното дружество.

Често майката едновременно участва и в капитала, и в управлението на дъщерното дружество.

Няма ограничение колко дъщерни дружества може да има една майка и как се разклоняват. Така едно дружество може да е майка на едно дъщерно дружество, което от своя страна е майка на десет други дъщерни дружества, които дъщерни дружества да имат свои собствени дъщерни дружества. Всички тези дружества са част от холдинга и се контролират от едно дружество, стоящо на върха – дружеството-майка.

Холдинговото дружество (дружеството-майка) може да бъде само капиталово търговско дружество – акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество с акции.

Холдинг чрез капиталово участие

Както видяхме по-горе, дружеството-майка може да участва в дъщерното дружество чрез пари – като притежава част от капитала на дъщерното дружество или с други думи – когато е съдружник или акционер в дъщерното дружество.

За да се приеме, че има холдинг, най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество трябва да е пряко внесен в дъщерното дружество.

Какъв ще е конкретният размер на това капиталово участие се определя от размера на капитала на дружеството майка.

Ако дружеството-майка е с 5000 лв. капитал, минимум 1250 лв. (25%) трябва да бъдат внесени в капитала на дъщерното дружество.

Холдинг чрез контрол

Холдингова структура може да се образува и без майката да е съдружник или акционер в дъщерното дружество.

Ако майката притежава или контролира пряко или непряко 25 на сто от акциите или дяловете или пък може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет, пак е налице холдинг.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.