• Home
  • Дружества
  • Какви са задълженията на дружество със „замразена търговска дейност”?

Какви са задълженията на дружество със „замразена търговска дейност”?

Дружеството със “замразена търговска дейност” има редица задължения, дори и да не извършва търговска дейност.
Основните от тях са:

1. Изготвяне и подаване на декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност) – тази декларация се подава в Националния статистически институт (НСИ). Срокът за подаване на тази декларация за 2019 г. е 30 април.

Декларация за неактивност се подава по един от следните начини:

  • На място в съответното Териториално статистическо бюро;
  • Чрез изпращането й по електронната поща до съответния отдел „Статистически изследвания” към Териториалното статистическо бюро;
  • По електронен път с квалифициран електронен подпис;
  • По електронен път чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите.

Декларация за неактивност подават и дружествата, които са осъществявали търговска дейност през отчетния период, но приходите и разходите им са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността. Срокът за подаване на Декларация за неактивност в тези случаи е до 01 април за лицата, регистрирани по Закона за корпоративното данъчно облагане и до 30 април – за лицата, регистрирани по Закона за данък върху доходите на физическите лица.

2. Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър – по-известна като декларация по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството

Всички фирми, които за отчетния период не са осъществявали търговска дейност, могат да попадат до 31 март на годината, следваща отчетния период, декларация за липса на дейност в Търговския регистър. С подаването на тази декларация, фирмите се освобождават от задължението си да подават годишни финансови отчети.

Декларацията се изготвя в свободен текст. Може да бъде подадена на място или по електронен път. Не се дължи такса.

В случай, че се пропусне срока за подаването на тази декларация, дружествата са задължени да подадат годишен финансов отчет.

3. Подаване на справки-декрарации по Закона за данък добавена стойност.

Ако дружеството е регистрирано по ДДС, дори и да не извършва търговска дейност, задълженията по Закона за ДДС остават в сила. Това означава, че всеки месец, до 14-то число, дружеството следва да подава Справка-декларация по ЗДДС, Дневник на покупките и Дневник на продажбите (с нулеви стойности поради неизвършване на дейност).

4. Осигурителни задължения

В случай, че дружество със „замразена търговска дейност” има служители, които използват например болничен по майчинство, съответните документи трябва да бъдат подавани до НОИ. Наред с това дружеството трябва и ежемесечно да подава осигурителни декларации в НАП.

Автор: Адв. Радостина Янева

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.