• Home
  • Дружества
  • Какви са задълженията на дружество със „замразена търговска дейност”?

Какви са задълженията на дружество със „замразена търговска дейност”?

Дружеството със “замразена търговска дейност” има редица задължения, дори и да не извършва търговска дейност.
Основните от тях са:

1. Изготвяне и подаване на декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност) – тази декларация се подава в Националния статистически институт (НСИ). Срокът за подаване на тази декларация за 2019 г. е 30 април.

Декларация за неактивност се подава по един от следните начини:

  • На място в съответното Териториално статистическо бюро;
  • Чрез изпращането й по електронната поща до съответния отдел „Статистически изследвания” към Териториалното статистическо бюро;
  • По електронен път с квалифициран електронен подпис;
  • По електронен път чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите.

Декларация за неактивност подават и дружествата, които са осъществявали търговска дейност през отчетния период, но приходите и разходите им са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността. Срокът за подаване на Декларация за неактивност в тези случаи е до 01 април за лицата, регистрирани по Закона за корпоративното данъчно облагане и до 30 април – за лицата, регистрирани по Закона за данък върху доходите на физическите лица.

2. Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър – по-известна като декларация по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството

Всички фирми, които за отчетния период не са осъществявали търговска дейност, могат да попадат до 31 март на годината, следваща отчетния период, декларация за липса на дейност в Търговския регистър. С подаването на тази декларация, фирмите се освобождават от задължението си да подават годишни финансови отчети.

Декларацията се изготвя в свободен текст. Може да бъде подадена на място или по електронен път. Не се дължи такса.

В случай, че се пропусне срока за подаването на тази декларация, дружествата са задължени да подадат годишен финансов отчет.

3. Подаване на справки-декрарации по Закона за данък добавена стойност.

Ако дружеството е регистрирано по ДДС, дори и да не извършва търговска дейност, задълженията по Закона за ДДС остават в сила. Това означава, че всеки месец, до 14-то число, дружеството следва да подава Справка-декларация по ЗДДС, Дневник на покупките и Дневник на продажбите (с нулеви стойности поради неизвършване на дейност).

4. Осигурителни задължения

В случай, че дружество със „замразена търговска дейност” има служители, които използват например болничен по майчинство, съответните документи трябва да бъдат подавани до НОИ. Наред с това дружеството трябва и ежемесечно да подава осигурителни декларации в НАП.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.