• Home
  • Договори
  • Истината за придобиване на право на собственост по давност

Истината за придобиване на право на собственост по давност

Както вече сме говорили, правото на собственост се губи когато собственикът се откаже от него или друг го придобие.

Придобиването на правото на собственост може да стане по различни начини – покупко-продажба, дарение, замяна и т.н. Особеното е, че тук имаме две страни – от едната страна е собственикът, а от друга страна – лицето, което ще придобие собствеността (правоприемникът). Особеното е, че собственикът се „разделя” с правото си на собственост по своя собствена воля и желание и чрез свои собствени действия, довеждащи до преминаването на правото на собственост върху другото лице.

Придобивната давност е също способ за придобиване на право на собственост. Тук обаче собственикът всъщност съвсем няма намерение да прехвърля правото си на когото и да е и често дори не осъзнава, че друго лице е започнало да владее вещта – тоест да се изявява като неин собственик.

Предполагам, че заради това е разпространено мнението, че придобивната давност е законен начин за кражба. И че това е прието от хората на власт изцяло в тяхна полза.

Живеем в демократична държава, където всеки има право на своето мнение. Но смятам, че това разпространено виждане се дължи на неразбиране на правото като цяло, непознаване на законите и съдебната практика.

И не, придобивната давност не е нещо ново, прието наскоро с цел определени хора да станат собственици на определени неща. Не. Нищо подобно.

Нито придобивната давност е дупка в правото или закона. Да, и това съм чувала.

Какво всъщност е придобивната давност?

Придобивната давност е правен институт с много дълга история, чието начало се приема, че се поставя от Законите на дванадесетте таблици – писмени закони, създадени през 450449 пр.н.е., които по-късно служат за основа на римското право.

Целта на придобивната давност още тогава (както и сега) е била да се избегнат значителни периоди от несигурност и неяснота по отношение на собствеността върху вещите. Приемало се е, че това не нарушава интересите на собственика, тъй като той е разполагал с достатъчно дълъг срок, в който да предприеме действие за защита на правото си на собственост и възстановяване на владението върху собствените му вещи.

На някои това няма да Ви хареса, но и според съвременната съдебна практика и правна теория придобивната давност може да бъде определена като санкция за собственика, който по своя собствена воля бездейства (не упражнява правото си) в определен срок, в който срок обаче друго лице упражнява правата на собственика така сякаш са негови собствени. Както виждате, това е много далеч от определянето на придобивната давност като легален способ за кражба. Или като дупка в правото.

Съществени моменти при придобивната давност

За придобивната давност е важно упражняването на правото на собственост да става по определен начин – чрез владение. Владението също така трябва да продължава определен срок.

Владението се определя като „фактическо господство” върху вещите и има два елемента – вътрешен и външен.

Вътрешният (субективен) елемент на владението се изразява в намерението на лицето да владее вещта, тоест да си служи с вещта така сякаш е негова собствена.

Външният (обективен) елемент на владението се изразява в конкретни действия на лицето, с които си служи с вещта – като например я ползва, плаща данъци, огражда, обработва земя, облагородява, отдава под наем и др.

За да може да се приложи придобивната давност, владението трябва да е продължило определено време (срок) и да не е било прекъсвано за повече от шест месеца. Тук законът въвежда една оборима презумпция в полза на владелеца, според която ако той докаже, че е владял в различни времена, предполага се, че е владял и в промеждутъка.

Владелецът може да присъединява към своето владение и владението на своя праводател.

Тук може да видите повече за различните видове придобивна давност.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.