• Home
  • Статии
  • Заповедно производство по чл. 410 от ГПК*

Заповедно производство по чл. 410 от ГПК*

От заповедното производство по чл. 410 ГПК могат да се възползват всички физически и юридически лица.

Ако имате длъжник със задължение за заплащане на парична сума или предаване на вещ, на стойност под 25 000 лв., може да подадете заявление (по образец) за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК.

Издаване на заповед за изпълнение

Тъй като това не е съдебен спор, съдът издава заповед за изпълнение в закрито съдебно заседание само въз основа на твърденията в заявлението. Съдът проверява дали искането отговаря на изискванията на чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), дали не е в противоречие със закона и добрите нрави, дали длъжникът има постоянен адрес или седалище в България, обичайно местопребиваване или основно място на дейност.

Няма изискване за прилагане на доказателства, но е препоръчително да се приложат. Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса и пълномощно, ако заявлението се подава чрез пълномощник, а не лично.

Важно е да се отбележи, че съдът не уведомява Вашия длъжник за подадено от Вас заявление за издаване на заповед за изпълнение.

В случай, че всички формални изисквания са спазени, съдът издава заповед за изпълнение. Тази заповед за изпълнение съдът връчва на длъжника и от този момент длъжникът е уведомен за предприетите от Вас действия.

Връчване на заповед за изпълнение

След като е издадена Заповед за изпълнение, съдът я изпраща до длъжника с приложен към нея документ, наречен Възражение. В срок от две седмици от получаване на заповедта за изпълнение, длъжникът може да подаде Възражението, с което заявява, че не дължи сумата, като не е необходимо да се мотивира.

Ако в срока от две седмици длъжникът не подаде Възражение, това означава, че той не оспорва задължението си. От този момент заповедта за изпълнение влиза в сила, след което съдът Ви издава изпълнителен лист. С този изпълнителен лист може да събирате Вашето вземане и по пътя на принудителното изпълнение със съдействието на съдия – изпълнител (частен или държавен).

Ако длъжникът е подал Възражение, това означава, че той оспорва съществуването на задължението си, тоест вече е налице правен спор. За да може Вие като заявител да продължите със защитата на Вашите права, законът дава възможност в срок от един месец да подадете искова молба, с която се поставя началото на особено съдебно производство – производство по установяване на съществуването на Вашето вземане. В това съдебно производство заявителят и длъжникът могат да изложат своите твърдения и да представят доказателства за съществуването или несъществуването на задължението, за което е издадена заповедта за изпълнение.

Пример

Иван е дал на заем на Петър 2000 лв. за срок от 1 месец.

Петър не е върнал на Иван дадените на заем 2000 лв. в дадения срок.

Иван подава заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и заплаща дължимата държавна такса в размер на 40 лв. (2% от 2000 лв.).

Съдът издава Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и я изпраща на Петър.

Петър не възразява срещу Заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК и тя влиза в сила.

След като Заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК влезе в сила, съдът издава на Иван изпълнителен лист, с който Петър е осъден да заплати на Иван сумата от 2000 лв. – дължими като заем и сумата от 40 лв. – разноските, които Иван е направил в заповедното производство.

С този изпълнителен лист Иван може да отиде при съдия-изпълнител и да поиска от него да събере от Петър по принудителен ред сумите по изпълнителния лист.

Автор: Адв. Радостина Янева

*ГПК – Граждански процесуален кодекс

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.