• Home
  • Дружества
  • Годишно отчитане на юридическите лица с нестопанска цел

Годишно отчитане на юридическите лица с нестопанска цел

Във връзка с новите разпоредби на ЗЮЛНЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел), отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. се извършва от Агенцията по вписванията.

Всички ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел) са длъжни да обявят в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ финансовите си отчети за предходната година, а пък онези от тях, които са определени за извършване на общественополезна дейност, трябва да обявят в Регистъра и доклада за дейността си.

Какъв е срокът за обявяване на ГФО и годишните доклади за дейността?

1.Непререгистрираните ЮЛНЦ в срок до 30 юни на текущата година следва да публикуват в икономическо издание или в интернет годишните финансови отчети и докладите за дейността за предходната година;

2.Лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г., публикуват в Агенцията по вписванията – ТРРЮЛНЦ в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите и докладите за 2017 и 2018 г.;

3.Лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в в Агенцията по вписванията – ТРРЮЛНЦ в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите и докладите за 2017, 2018 и 2019 г.;

4.Лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в Агенцията по вписванията – ТРРЮЛНЦ всрок до 30 юни на 2021 г. отчетите  и докладите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

Какви документи са необходими за обяваване на ГФО и докладите за дейността?

1. Заявление за обявяване на годишен финансов отчет Г2 (по образец) и приложенията към него.

Приложения към Заявлението:

1.Годишен доклад за дейността, подписан и подпечатан от представляващия – само за ЮЛНЦ в обществена полза;

2.Годишен финансов отчет, заверен с подписа на дипломиран експерт-счетоводител, подписан и подпечатан от представляващия организацията;

4.Документи, удостоверяващи приемането на доклада за дейността и финансовия отчет от компетентния за това орган на ЮЛНЦ, по надлежния ред, съгласно неговите устройствени документи (процедура за редовно свикване, провеждане, гласуване);

5. Декларация от заявителя относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец);

6. Документ за платена държавна такса .

Кой може да бъде заявител ?

Заявлението се подписва от :

1. Законен представител, или

2. Адвокат с изрично пълномощно, или

3. Счетоводителят, съставил ГФО, като той трябва да приложи нотариално заверено пълномощно.

Кой може да подаде заявлението за пререгистрация в Агенция по вписванията?

1. Законен представител на организацията;

2. Адвокат с изрично пълномощно;

3.Лице с изрично писмено пълномощно (пълномощник). Когато заявлението се подава от пълномощник, е необходимо заявителят да завери нотариално подписа си предварително върху попълненото заявление. Допълнително в тези случаи към заявлението се прилагат:

1) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец);

2) изрично писмено пълномощно.

Как и къде може да подаде заявлението?

1. На хартиен носител – на гише във всеки териториален офис на Агенцията по вписванията, независимо от седалището на организацията –лично от заявителя или от пълномощник;

2. По електронен път – чрез електронните услуги на ТРРЮЛНЦ – с електронен подпис на заявителя.

Каква е таксата за обявяване на ГФО и доклад за дейността в ТРРЮЛНЦ?

Таксата, която се дължи е:

– 40 лева, когато се подават на хартия;

-20 лева, когато се подават по елетронен път.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply