Видове придобивна давност

Придобивна давност за движими вещи

Движимите вещи се придобиват по давност с непрекъснато владение в продължение на 5 години.

Ако обаче владелецът е придобил владението чрез престъпление, той не може да придобие собствеността върху вещта по давност независимо колко време владее.

Придобивна давност за недвижими вещи

Придобивната давност за недвижимите вещи е два вида – обща и кратка.

Общата придобивна давност е 10 години.

Кратката придобивна давност е 5 години и се отнася за случаите, в които владението върху вещта е добросъвестно.

Добросъвестно е това владение, при което владелецът владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, но не знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена.

Така например добросъвестен е този купувач, който не знае, че продавачът не е собственик. Добросъвестен ще е и този купувач, който не знае, че има съществен пропуск (порок) във формата на сделката – например нотариалният акт не е съставен по правилата на закона.

Това незнание (добросъвестността) е достатъчно да е налице към момента на възникване на правното основание – например към момента на сключване на сделката. Законът създава една оборима презумпция в полза на добросъвестния владелец според която добросъвестността се предполага до доказване на противното.

По правилата за придобиване на право на собственост по давност върху недвижими имоти могат да бъдат придобивани по давност и вещни права върху недвижими имоти – например право на строеж или право на ползване.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.