Вещни права върху чужда вещ

Традиционно правото на собственост се разглежда като съставено от три правомощия:

  • владение/ползване (usus),
  • плодоползване (fructus) – ползване на плодовете и/или добивите от вещта и
  • разпореждане (abusus).

С учредяване на вещни права върху своята вещ собственикът всъщност засяга едно или повече от своите правомощия. Най-ярко това се вижда при вещното право на ползване, където собственикът, след учредяване на вещното право, се превръща в собственик на така наречената „гола собственост”.

Вещните права върху чужда вещ се наричат още ограничени вещни права.

Учредяване на вещни права върху чужда вещ

Доколкото вещните права върху чужда вещ се базират върху правото на собственост, правилата за собствеността се прилагат съответно и при вещните права.

Вещните права се придобиват или учредяват с правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.

Видове вещни права върху чужда вещ

В правната теория има редица спорове относно това колко са видовете ограничени вещни права, но няма да навлизаме в разглеждане на тези теории и техните аргументи.

И така, видовете ограничени вещни права са:

1. Право на ползване;

2. Право на строеж;

3. Право на надстрояване и пристрояване (приема се и като вид право на строеж);

*Сервитутите са особен вид ограничени вещни права. Особеното при сервитутите е, че при тези права винаги е налице един господстващ и един служещ имот. Собственикът на господстващия имот може да си служи със служещия имот с оглед използването на своя имот.

Най-често срещани сервитути са правото на преминаване в различни разновидности, на прокарване на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, право на водопрекарване и т.н.

Разпространено е мнението, че и ипотеката е вид ограничено вещно право, но строго погледнато това не е така. Ипотеката е вещно обезпечение, но не и ограничено вещно право.

Ипотеката не дава право на кредитора, в чиято ползва е учредена, да ползва, нито да строи/пристроява/надстроява в ипотекирания имот.

Кредиторът, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот в чиято и собственост да се намира той – това е така нареченото ипотечно право на кредитора.

За да реализира ипотечното си право, ипотекарният кредитор трябва да се снабди с изпълнителен лист за вземането и за ипотечното си право, което става по специален съдебен ред.

Да, ипотеката следва имота, дори и при смяна на собствеността върху него, но това не прави ипотеката ограничено вещно право.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.