• Home
  • Договори
  • Ако имам лични задължения, могат ли вземат парите от дела ми като съдружник?

Ако имам лични задължения, могат ли вземат парите от дела ми като съдружник?

Имуществото на длъжника се състои от всичко, което той притежава – недвижими и движими вещи, вземания, ценни книжа, дружествени дялове и други.

Законът казва, че цялото имущество на длъжника, освен това, което е несеквестируемо, служи за общо обезпечение на неговите кредитори, които имат равни права, освен ако в закон не е посочено друго.

От това следва, че ако имате лични задължения към някой кредитор – банка, застрахователно дружество, доставчик на услуги или друго, и на Ваше име не притежавате съществени активи като недвижимо имущество, по-скъпи движими вещи, ценни книжа, но притежавате дружествени дялове, Вашият кредитор може да иска*, образно казано, паричната стойност на дружествените Ви дялове, за да събере сумите, които му дължите.

Как става това?

По общо правило дружествените дялове не могат да се искат докато дружеството съществува, а само след неговото прекратяване. В общия случай това означава, че Вашите лични задължения могат да станат причина за прекратяване на дружеството, ако Вашият кредитор реши да си търси сумите, които му дължите от Вашите дружествени дялове.

Изпълнението върху дружествен дял е част от изпълнителното производство и се извършва от съдебен изпълнител.

Съдебният изпълнител първо вписва запор върху дружествените Ви дялове в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ и Агенцията по вписванията уведомява ООД-то за този запор.

След това съдебният изпълнител връчва на дружеството изявление от Вашия кредитор за прекратяване на Вашето участие в дружеството. След изтичане на три месеца, Вашият кредитор може да предяви иск в съда за прекратяване на ООД-то. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че дружеството е платило на Вашия кредитор припадащата му се част от имуществото на дружеството или че кредиторът е получил плащане по друг начин.

Ако искът бъде уважен, съдът прекратява ООД-то, след което се извършва ликвидация на ООД-то, където имуществото на дружеството  се осребрява и се правят плащания към кредиторите.

Как се определя стойността на дружествените Ви дялове?

Кредиторът има право да получи от дружеството само стойността на Вашите дружествени дялове, защото то се явява Ваше лично имущество. Останалото е имущество на дружеството, респективно – на другите съдружници.

Стойността на Вашите дружествени дялове се определя въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Ето по този начин Ваши лични задължения могат да доведат до края на един бизнес.

*Ако има изпълнителен лист или друг изпълнителен титул.